ุster Starup sogns lokalhistoriske forening og arkiv
ุster Starup sogn - Brusk herred - (Egtved kommune) Vejle kommune- Vejle amt